YALOVA ÜNİVERSİTESİ

                                                 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi birimlerindeki bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik kurallar ile Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının oluşumu, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usullerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge,

a) Yalova Üniversitesi mensupları tarafından yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve/veya yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,

b) Lisansüstü eğitim sırasında yapılan tez ve bilimsel yayınlar ile yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleriyle ilgili araştırma etiği konularını,

c)  Yalova Üniversitesi mensuplarınca yurt içinde ve yurt dışında her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan yayınlarla ilgili yayın etiği konularını,

ç) Yalova Üniversitesi mensupları tarafından biyomedikal araştırmalarda kullanılacak deneklerde ve ekoloji ile ilgili çalışmalarda yapılan etik ihlallerini,

d) Yalova Üniversitesi mensupları tarafından ve üniversite dışından araştırmacıların üniversitede insan katılımcılar ve insanın etkileşim içinde bulunduğu tarihi eser ile kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, bilgisayar ortamında test, video/film kaydı, ses kaydı vb. gibi veri toplama teknikleri ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmaların evrensel etik ilkeler açısından değerlendirilmesine ilişkin süreç ve ilkeleri,

e) Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının oluşumu, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usullerini kapsar.

f) Bu yönerge, klinik araştırmalar ve hayvan deneylerine ilişkin çalışmaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Kanunun 24 üncü, 42 inci, 61 inci ve 65 inci maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 10.11.2016 tarihli toplantısında alınan 2016.23.497 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Başkan: Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulları Başkanlarını,

b) Birim: Yalova Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezlerini,

c) Birim Etik Kurulu: Gerekli görülmesi halinde farklı bilim alanları için üniversite birimlerinde oluşturulan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurullarını,

ç) Danışman/uzman: Etik Kuruluna başvurulan araştırmaların değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanılacak olan ve ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversite içinden veya dışından bilim insanlarını,

d) Denek: Üzerinde araştırma, inceleme, deney veya değerlendirme yapılan canlı varlıkları,

e) Etik Kurul: Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurullarını,

f) İnsan Araştırmaları: İnsanlardan farklı teknik, yol ve yöntemlerle veri toplamayı gerektiren çalışmaları ve sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde yürütülen araştırmaların önemli bir kısmında, analizlere esas olan temel verilerin doğrudan ya da dolaylı olarak insan katılımcılarından elde edildiği dikkate alındığında; bu araştırmalarda kullanılan verilerin, (mülakatlar ve anket uygulamaları gibi) doğrudan sözel yollarla, (sorun çözme faaliyeti ya da simülasyon performanslarının kaydedilmesi gibi) performans göstergeleri aracılığı ile ya da gözlem yoluyla toplanmasını,

g) Sekretarya: Yalova Üniversitesi Hukuk Müşavirliğini,

h) Sorumlu Araştırmacı: Bir araştırmanın etik, bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan araştırmacıyı,

ı) Üye: Yalova Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulları üyesini,

i) Yardımcı Araştırmacı: Bir araştırmanın bilimsel sorumluğunda payı olan ve araştırmanın yürütülmesinde görev alan araştırmacıyı, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Temel İlkeleri ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler

MADDE 5- (1) Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir. Bunların değerlendirilmesinde, yorumunda ve kuramsal sonuçların elde edilmesinde bilimsel yöntemlerin dışına çıkılamaz, sonuçlar saptırılamaz, elde edilmemiş sonuçlar araştırma sonuçlarıymış gibi gösterilemez.

(2) Yapılacak çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgilerin, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanılması, gizliliğine riayet edilmesi ve korunması sağlanır.

(3) Bilimsel araştırma için tahsis edilen imkan ve kaynaklar amacı dışında kullanılamaz.

 

MADDE 6- (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,

b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:

a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,

b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,

c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,

ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,

d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,

f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,

g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,

ğ) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,

h) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak,

ı) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,

i) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,

j) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,

k) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Olarak Değerlendirilemeyecek Haller

MADDE 7- (1) Bir başkasının özgün üslup ve ifadesini aynen kullanmamak şartıyla, anonim bilgilerin, bilim alanlarının temel bilgilerinin, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermelerin çalışmalarda kullanılması etik ihlal olarak değerlendirilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurullarının Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları

Etik Kurullarının Oluşumu

MADDE 8- (1) Yalova Üniversitesi bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık bilimleri ve insan araştırmaları alanlarında oluşturulabilir. Bu kurullar üniversitenin ilgili bilim alanlarında görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından rektör tarafından 2 (iki) yıllık süreyle seçilen 7’şer (yedişer) üyeden oluşur. Birimlerde Kurul/Kurullara üye olma şartını sağlayan yeterli sayıda profesör unvanına sahip öğretim üyesinin bulunmaması durumunda Üniversite bünyesinde 7 (yedi) üyeden oluşan tek bir bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulu oluşturulabilir.

(2) Gerekli görülmesi halinde çalışmaların verimliliğini sağlamak amacıyla farklı bilim alanları için farklı bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları oluşturulabilir.

(3) Belirlenen kurul üyeleri hakkında etik ihlalinde bulunduklarına dair kesinleşmiş bir adli veya idari karar bulunmamalıdır.

(4) Etik kurallarına aykırı eylemi tespit edilen etik kurulu üyesinin görevi, rektörün bu konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer.

(5) Görev süresi biten bir üye aynı usulle yeniden seçilebilir. İzinsiz ve özürsüz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya katılmayan veya en az 6 (altı) ay süreyle izinli olan üyenin ve etik kurallara aykırı davranıldığının adli veya idari bir kararla tespiti durumunda üyeliği kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için, aynı usulle yeni üye seçilir.

(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları başkanları rektör tarafından seçilir. Her bir bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulu başkanı kurul üyeleri arasından bir kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer. Başkanın görevinin sona ermesiyle birlikte başkan yardımcılığı görevi de sona erer.

(7) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının sekretaryası üniversitenin hukuk müşavirliği tarafından yürütülür.

Etik Kurullarının Görevleri

MADDE 9- (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının görevleri şunlardır:

a) Etik ihlal iddialarını incelemek; inceleme kapsamında Rektörlük aracılığıyla gerektiğinde bilirkişi veya uzman görüşü almak, ilgili kişi ve kurumlarla yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve inceleme kapsamında gerekli diğer işlemleri yapmak,

b) İnceleme sonucunda alınan kararları rektöre sunmak, 

c) Akademik, araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemleri ortadan kaldırmak için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere rektöre önerilerde bulunmak.

ç) Üniversite personelinin ya da öğrencilerinin yürüteceği ya da üniversite dışından araştırmacıların üniversitede yürütecekleri, veri kaynağı olarak insandan faydalanmayı gerektiren araştırmaların, evrensel araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların beden ve ruh sağlığını tehdit etmeden gerçekleştirilmesini sağlamak,

d) İnsan araştırmalarına veri sağlayan katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onaylarının alınması, insan katılımcılar üzerinde yürütülecek araştırmaları etik yönden değerlendirerek uygun olup olmadığı konularında görüş bildirmek,

 

e) İnsan haklarına duyarlılık, dürüstlük, sorumluluk, güven, nesnellik, kişi veya kişilerin emeğine ve özerkliğine saygı, adalet ve akademik özgürlük prensiplerine bağlı kalınmasını sağlamaktır.

 

Etik Kurullarının Toplantı Usul ve Esasları

MADDE 10- (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve karar alır. Salt çoğunluğun sağlanamaması halinde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanarak karar alınır.

Oylamada her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevli olup çekimser oy kullanamaz. Oylarda eşitlik halinin olması durumunda başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir.

Başkanın katılmadığı toplantılarda başkan yardımcısı, bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları toplantılarına başkanlık eder.

Toplantı günü saati ve gündemi toplantıdan önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Gerekli durumlarda toplantı başlangıcında gündeme ek madde eklenebilir.

(2) Etik Kurul, gerektiğinde başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, kurul dışından uzmanların ya da danışmanların görüşlerine başvurabilir. Bu kişiler toplantıya davet edilebilecekleri gibi yazılı görüşleri de alınabilir. Uzman veya danışmanların Etik Kurulda oy hakları yoktur.

(3) Aşağıdaki kişiler bu düzenleme kapsamında yapılan incelemelerde danışman ve uzman olarak görevlendirilemez:

a) İlgilinin lisansüstü tez danışmanları ve doçentlik jürilerinde görev almış öğretim üyeleri,

b) İlgilinin kendi üniversitesinde görev yapan öğretim üyeleri,

c) İlgilinin eşi ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan veya sıhrî hısımları,

ç) İlgili ile aralarında husumet bulunan kişiler. 

(4) İlgilinin çalıştığı bilim alanında öğretim üyesi bulunmaması halinde, en yakın bilim alanında çalışan öğretim üyeleri arasından bilirkişi görevlendirilebilir. Ayrıca etik ihlal iddiasının hukuki anlam ve kapsamına ilişkin olarak bir hukukçu danışman/uzman da görevlendirilebilir. Birden fazla danışman/uzman atanması halinde her danışman/uzman ayrı rapor tanzim eder.

(5) Danışman/Uzman dosya kendisine ulaştığı andan itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde konuya ilişkin raporunu kendisine gönderilen örneğe uygun olarak hazırlayıp gönderir. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en çok 1 (bir) ay uzatılabilir.

(6) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulları üyeleri kendileriyle, kendilerinin daha önce birlikte çalışma yaptıkları kişilerle ve etik ihlalde bulunduğunu iddia ettikleri kişilerle ilgili etik ihlali iddialarının görüşüldüğü toplantılara katılamazlar.

(7) Etik Kurul tarafından düzeltilmesi ya da eksikliklerinin tamamlanmasına karar verilen araştırma önerileri, sorumlu araştırmacı tarafından düzeltilerek tekrar başvuru yapılabilir ve Kurul tarafından yapılan ilk toplantıda yeniden değerlendirilir.

(8) Etik kurula incelenmesi için gönderilen her bir araştırma önerisi başvuru sırasına göre incelenir. Başvurudan önce uygulamaya konulmuş çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

 

Etik Kurullarına Başvuru ve Kurulların Çalışma Esasları

MADDE 11- (1) Üniversite Rektörlüğüne intikal ettirilen veya bireysel şikâyetlere dayalı olarak rektörlüğe ulaştırılan etik ihlali iddiaları, Yalova Üniversitesi bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarında incelenir.

(2) Söz konusu iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Yalova Üniversitesi bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarına iletilir.  

(3) Rektörlük gönderilen her başvuru dosyası için ayrı dosya açar.

(4) Üniversiteye gönderilen ve etik ihlal iddiası içeren şikâyet ve ihbar dilekçelerinde, kişilerin doçentlik başvuru sürecinin devam ettiğinin de belirtilmesi halinde hakkında etik ihlal iddiası bulunan kişinin devam eden bir doçentlik başvurusunun bulunup bulunmadığı hususu Rektörlük tarafından derhal Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından sorulur. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca devam eden doçentlik başvurusunun bulunduğunun bildirilmesi halinde iddialar ile ilgili tüm bilgi ve belgeler Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilir.

(5) Etik ihlali iddiası sebebiyle hakkında inceleme başlatılan kişilerden iddialara ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı savunmaları istenir. İlgili kişiler, savunma talep yazısının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde savunmalarını vermedikleri takdirde, bu durumun savunma istem yazısında belirtilmesi koşuluyla kurul, diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verebilir. Hakkında inceleme başlatılanlar, yazılı savunmalarını sunmak üzere iddiaları içeren evrakların bir örneğinin kendilerine verilmesini talep etmeleri halinde, incelemeyi yürüten ilgili kurulca savunma istenmesi yönünde bir karar alınmaksızın da doğrudan yazılı savunmalarını sunabilirler. Ancak bu halde bu kişilerden yeniden yazılı savunma istenmeden de incelemeye devam edilebilmesi için, iddiaları içeren evrakların teslimine ilişkin tutanakta, teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde savunmasını vermedikleri takdirde diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak karar verileceğinin açıkça belirtilmesi şarttır. Gerekli görülen hallerde savunma sözlü olarak da alınabilir.

(6) İnsan araştırmaları kapsamında etik kurula başvuru, sorumlu araştırmacı tarafından yapılır. Yalova Üniversitesi personeli ya da öğrencilerinin yürüteceği çalışmaların başvuruları etik kurulunun internet sayfasındaki başvuru formları elektronik ortamda doldurularak ıslak imzalı olarak kurul başkanlığına elden teslim edilir ya da ilgili bölüm-akademik birim aracılığı ile; üniversite dışından araştırmacıların üniversitede yürütecekleri çalışmaların başvuruları ise doğrudan Üniversite Rektörlüğüne (Genel Sekreterlik) yapılır.

(7) Alınacak kararlar, ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği kurulunda tartışmaya açıldıktan sonra oylanır ve kurul üyelerince imzalanır. Karara muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini yazmak zorundadır.

(8) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca alınan nihai kararlar inceleme raporu niteliğinde olup, bu kararlar onaylanmak ya da başka bir karar alınmak üzere rektöre sunulur.

(9) Kurul üyeleri, uzman ve danışmanlar yaptıkları incelemeyle ilgili edindikleri bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

(10) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının inceleme sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışmalar rektörlük aracılığıyla yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İnceleme Sonucunda Yapılacak İşlemler

MADDE 12- (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli disiplin işlemleri ile diğer idari, hukuki ve cezai işlemler Yalova Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Etik Kurulu, kendisine etik ihlal iddiası ulaştığında öncelikli olarak bu fiilin disiplin suçu oluşturup oluşturmadığını değerlendirir; etik ihlal konusunun aynı zamanda disiplin suçu oluşturduğu kanısı oluşursa disiplin işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için durumu Rektörlük Makamına bildirir.

(2) İnsan araştırmaları kapsamında etik kurul yapılan araştırma projelerini çalışmanın amacı, yöntemi, yararları ve olası tehlikelerini göz önünde bulundurarak değerlendirir. Değerlendirme sonucunda “Uygun”, “Düzeltilmesi Gerekir”, “Uygun Değildir” ya da “Görevsizdir” şeklinde karar verir. Başvurusuna “Düzeltilmesi Gerekir”, ya da “Uygun Değildir” kararı verilen sorumlu araştırmacı, gerekli düzeltmeleri yaparak veya eksiklikleri gidererek tekrar Etik Kuruluna başvuru yapabilir. Değerlendirme dosya üzerinden yapılabileceği gibi gerek görüldüğünde sorumlu araştırmacıdan sözlü veya yazılı bilgi alınır.

(3) Etiğe aykırı eyleme konu olan eserle daha önce akademik unvan elde edilmiş ise kişi hakkında yapılan işlemler sonucunda alınan etik ihlal kararı sebebiyle bu unvanın geri alınıp alınmayacağı hususu da Yalova Üniversitesi Yönetim Kurulu ve gerekli görülmesi halinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Etiğe aykırı eylemlerin gerçekleşmesi halinde asıl yazar, zarar gören veya hakları olumsuz etkilenen kişi ve kuruluşların rıza göstermesi etik ihlalde bulunanların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı bir eylemin tespit edilmesi halinde üniversite tarafından ilgili yayının ortak yazarlarının görev yaptıkları kamu kurumuna da bilgi verilir.

(6) Etik ihlal kararları en geç 1 (bir) ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

 

 

Gizlilik

MADDE 13- (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının kararları, genel düzenlemeler dışında gizlidir, etik kurulların tespitleri hakkında bu Yönergede belirtilen kişi ve kuruluşlar ile başvuru sahibinden başkasına bilgi verilmez.

Yeniden İnceleme

MADDE 14- (1) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarında daha önce incelenen ve esası hakkında bir karar verilen eserlere ilişkin aynı iddialarla yapılan başvurularda önceki değerlendirme usule uygun olarak yapılmışsa yeniden bir inceleme yapılamaz. Bu halde eserlerin ve eserlere ilişkin iddiaların tamamen aynı olduğunun ilgili bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca tespit edilmesi şarttır.

Etik İhlallerine İlişkin Kayıtlar

MADDE 15- (1) Bu düzenleme kapsamında yapılan inceleme sonucunda alınacak kararlar Yalova Üniversitesi tarafından gizlilik ilkesine riayet edilmek suretiyle Etik Kurul Sekretaryası tarafından uygun bir şekilde dosyalanıp saklanır.

(2) Doçentlik sınavına başvuruda bulunan adaylar dışında kalan kişiler hakkındaki bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin şikâyet ve ihbar başvuruları, iddiada bulunulan kişinin eylemi gerçekleştirdiği sırada bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumunca değerlendirilerek karara bağlanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 16- (1) Üniversite Senatosunun 27.03.2013 tarih ve 3/42 sayılı karan ile yürürlüğe giren “Yalova Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönerge hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici MADDE 1- (1) Rektörlük, etik kurullarını, bu Yönergede belirtilen hususlara uygun olarak Yönergenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde oluşturur.

 

Etiket: etik